Tjänster

 

Utevistelse gör barn medvetna om att man mår bra utomhus och de får känna att rörelse är något positivt.Det har visat sig, att ju tidigare vi skapar en vana att vara ute, desto bättre blir förutsättningarna för en god hälsa och ett livslångt lärande.

Hösten

Jag drar nu igång min forskning vilket innebär att det är extra viktigt att ni bokar er dag så fort ni kan då jag är mer begränsad framöver i hur mycket fortbildning jag kan leverera.

En dag med Utikuligt innebär en dag där ni växer som grupp och lär känna varandra bättre!

Hör av er till mig via mail eller telefon: 070/454 08 82  så bokar vi er dag för utveckling

Utomhuspedagogik

Nationellt centrum för Utomhuspedagogik definierar utomhuspedagogik enligt nedan

”Utomhuspedagogik är ett förhållningssätt som syftar till lärande i växelspel mellan upplevelser och reflexion grundat på konkreta erfarenheter i autentiska situationer. Utomhuspedagogik är ett tvärvetenskapligt forsknings och utbildningsområde som innebär:

att lärandets rum även flyttats ut till samhällsliv, natur- och kulturlandskap.

att växelspelet mellan sinnlig upplevelse och boklig bildning betonas.

att platsens betydelse för lärandet lyfts fram.”

Utomhuspedagogik tar tillvara på barns nyfikenhet och skapar ett intresse för att lära med hela kroppen.

Utomhuspedagogiskt arbetssätt utgår ifrån en upplevelse som tas in med alla sinnen och förstärks genom delaktiga pedagoger och ett frågebaserat arbetssätt. Uterummet ger en större förtrogenhetskunskap genom att man förstärker det platsrelaterade lärandet och använder sig av alla sinnen.

Genom att ha roligt ute tillsammans så utvecklas man och lär sig. Utevistelsen är grunden och att tillsammans uppleva med alla sinnena är verktyget. Vi lär oss allt genom våra sinnen. Utikuligt vill fylla på era idéer och koppla utevistelsen till era mål.

Oavsett hur länge ni jobbat ihop så behöver man skapa gemensamma upplevelser för att göra ett bra jobb och sträva åt samma håll. Utikuligt svetsar samman er som team och ger er mängder av inspiration genom olika former av fortbildning.

Utikuligt erbjuder föreläsningar, temadagar och en webbtjänst som gör att du alltid har möjlighet att få inspiration.

 

Medupptäckare
Att vara delaktig och tillgänglig gör att man lär och utvecklas med barnen. I upptäckandet finns lärandet som barnet söker med dig.

Uterummets betydelse
Rum för: Vila, Lek, Kreativitet, Fantasi, Rörelse, Inlärning

Ett uterum som inbjuder till äventyr och spänning, till lärande och lek är ett rum som alla barn borde få ha på sin förskola!

Kontakta oss om Tjänster

14 + 14 =