Konsultvecka - analys och verktyg i vardagen

Thumbnail image for DSCF0042.JPG

Få hjälp att utveckla er förskola 

 • Är ni en förskola som vill lite mer?
 • Känner ni att ni har potentialen men inte riktigt når ända fram dit ni vill?
 • Ni vill mer med er utemiljö, men vad?
 • Vill ni satsa på er utevistelse som en viktig del i att nå era mål?

 

Utikuligt vill hjälpa er.

Utikuligt vill belysa vikten av utevistelsen och att man på ett optimalt sätt använder sig av gruppens förutsättningar och utemiljön för att nå upp till läroplanens mål.

Genom att analysera ert arbetslag ger Utikuligt er förutsättningar att utveckla hela er förskoleverksamhet. Vi tittar givetvis på er utemiljö, hur den ser ut och hur ni använder den. Ni kommer med era tankar och jag med mina för att vi ska nå dit ni vill med den.

Genom observationer, analys, föreläsning och praktisk temakväll/dag tas en plan fram på hur ni kan utveckla både ert arbetssätt och utemiljön.

Jag kommer till er under 5 dagar då jag observerar, analyserar, intervjuar, föreläser och ger praktiska tips om vad ni kan göra och utveckla. Vill ni så sprider vi ut veckan under en längre period.

 

Vi tittar på:

 • Förhållningssätt
 • Gruppdynamik
 • Innehåll
 • Utemiljö

 

Förhållningssätt

 • Hur är pedagogerna i sitt möte med barnen?
 • Hur är pedagogerna i sitt möte med varandra?
 • Hur är pedagogerna i sitt möte med föräldrarna?

 

Innehåll

 • Hur planeras verksamheten?
 • Hur relaterar man till läroplanen?
 • Vad gör man ute/inne?

 

Utemiljö

 • Genomlysning av utemiljön och hur den används idag och förslag på förbättringar.

 

Syfte:      

 • Ge en helhetsbild av nuläget.      
 • Utveckla utevistelsen betydelse i måluppfyllelsen 
 •  Utveckla gårdens potential.

 

Mål:      

 • All personal ska se möjligheterna med utevistelsen.      
 • Att utevistelsen ska få betydelse för att nå upp till läroplanen.      
 • Att ge verksamheten ett lyft.

 

Metod:      

 • Frågeformulär      
 • Observationer      
 • Samtal/intervjuer      
 • Föreläsning      
 • Praktisk temakväll/dag

  

Förberedelse      

 • All personal får ett frågeformulär om nuläget i barngruppen och i arbetslaget. Svaren ska skickas in 7 dagar innan konsultveckan.      
 • Verksamhetsplan ska skickas in senast 14 dagar innan konsultveckan.      

  

Återrapportering.   

 •       Senast 14 dagar efter konsultveckan återrapporteras resultat av analysen.      
 •        Skriftlig rapport plus muntlig genomgång om så önskas.
 •        Ev. ytterligare stöttning.     
Möjligt för förskolor med 1 - 4 avdelningar, 
större enheter tas för längre tid. 
(Pris från 25 000 kr ex moms)

För pris och ytterligare information så ring 070-454 08 82 eller maila: anders.ohlsson@utikuligt.se

Under min masterstudie så har jag gjort flera studier om utevistelsen och dess betydelse och hur man som pedagog kan förstärka utomhuspedagogik som metod. Den här studien tar upp hur man som pedagog agerar när man är ute med baren.

Succén fortsätter, Pedagogiskt paket!

Thumbnail image for IMG_0529.jpg
Vill du satsa på utevistelsen och ha ett material som erbjuder mängder med uppgifter? Nu erbjuder jag ett komplett paket av mina pedagogiska produkter. Paketet innehåller Utomhuspedagogik-Utveckling och lärande i naturen, Uppdragskort, Kännskapsduken (nu med nytt utseende) och Utevistelsens mål samt spontanboken men även min nya Pdf-bok "Lekar, sånger och ramsor". Med andra ord så finns det både tips och idéer, praktiska uppgifter och Målhäftet där ni får forskning och möjlighet att skriva era mål med utevistelsen utifrån Förskolans läroplan.
Var för sig kostar produkterna totalt 2145 kr.ex moms och frakt men paketet kostar 1895 kr ex moms och frakt. 

Satsa på Utevistelsen under hela året

Thumbnail image for utbildning året runt.jpg

http://www.utikuligt.se/tjenester/utbildningspaket.html


 Barn lär och utvecklas bättre utomhus samtidigt som de mår bättre. Koncentrationsförmågan och stresståligheten blir bättre och konflikterna blir färre utomhus. Vill ni också att era barn ska få den här starten i livet?

Utikuligt erbjuder nu utbildningspaket som ni kan sprida ut efter önskemål under året.

Tanken är att ge all personal hos er en teoretisk bakgrund och fylla på med praktiska aktiviteter som stimulerar barnens inlärning och utveckling. Att koppla utevistelsen till läroplanens mål blir en självklarhet då man ser hur enkelt det kan vara.

Det finns tre olika utbildningspaket men alla ger er 20% på priset

IMG_1636.JPG
Barn i Sverige tillhör de mest stillasittande i hela världen. Det här leder till sämre hälsa och sämre skolresultat. Det leder även till otrygghet och en stökigare social miljö. Redan i förskolan kan vi ändra på detta och vänja barnen med att vistas ute och röra på sig. Tillsammans med rörelse kommer kunskap i och med naturen där undervisning blir en naturlig del.

Vill ni ha en föreläsning för att få belägg för varför man ska vara ute, vad säger forskningen?
Vill ni ha en temadag för att få mängder med tips och idéer om vad man kan göra ute med barnen.
Vill ni ha koll på hur undervisning och utevistelse blir en naturlig del av er verksamhet.

All fortbildning Utikuligt erbjuder utgår från er arbetsgrupp och med era erfarenheter som grund. Genom tid för diskussion och läroplanen som grund får ni utveckla era tankar och lägga en gemensam plattform för ett fortsatt utvecklingsarbete. 
Genom att reflektera över vad ni gör ute idag så skapas förståelse över hur lätt det är att nå upp till läroplanens mål.

En Temadag med utikuligt ger er:
 • Inspiration
 • Idéer
 • Arbetslagsutveckling
 • Glädje
 • Förståelse
 • Verktyg för att nå upp till läroplanen

ENKELT-TILLSAMMANS-ROLIGT-LÄRORIKT

Vill ni göra något mer med er utevistelse?
Vill ni ha mer information om mina utbildningar så läser ni det här!


Spontanboken

Thumbnail image for Thumbnail image for Skärmavbild 2016-12-07 kl. 17.24.20.png
61 teman med 6 frågor på varje tema:Vad? Var? När? Hur? Varför? Vem?
Frågorna är tänkta att ge stöd för samtal med barnen. Svaren finns men mest som stöd för pedagogen. 

Spontanboken blir ett självklart komplement till Kännskapsduken.

De 61 temana är indelade under rubrikerna: 
Blommor och gröna växter, Kryp och Insekter, Däggdjur, Fåglar,Grod- och Kräldjur och fisk plus teman som inte ingår i direkta kretslopp.

Du laddar ner den som pdf och kan ha den i datorn, mobilen och paddan.

Endast 95 kr!!

Vårteckenkalender

Få ordning på dina vårtecken tillsammans med barnen på ett spännande sätt.

Vårteckenkalender

Ut och fånga våren med hjälp av Vårtecken kalendern!
file:///Users/andersohlsson1/Library/Mobile%20Documents/com~apple~CloudDocs/vårtecken.pdf

Utevistelsen + Läroplanen = Sant

DSCF0009.jpg
Att barn mår bra ute är inget nytt och att dem lär med alla sinnen är en självklarhet. Läroplanen är tydlig i sitt budskap med att vi ska vara ute för att stimulera barns inlärning och utveckling. 
Det är tyvärr inte lika självklart att vi sätter oss ner i våra arbetslag och definierar hur vi ska nå upp till läroplanen genom utevistelsen.

Jag vill förmedla hur man med enkla medel och på ett roligt sätt kan få utevistelsen till att bli den metod som gör det pedagogiska arbetet lättare och väldigt självklar. Med hjälp av en enkel metod och ett arbetshäfte kan vi tillsammans lägga grunden för en mer målinriktad utevistelse.

Känner ni att ni vill ta ett steg ytterligare med era tankar om utevistelsen så kommer jag gärna till er och leder ert arbete vidare. Jag vill inspirera genom att visa på vad forskningen säger och givetvis även ge praktiska exempel. Gå in och läs mer under föredrag och hör gärna av dig.

Vill ni satsa fullt ut och komma ut för en praktisk dag? en halvdag/kväll/heldag? Läs mer här

Läroplanen vill ut!

Thumbnail image for DSCF0003.JPG

I tilläggen för Lpfö98 som börjar gälla 1 juli 2011 visar man att man insett utevistelsens betydelse. Det här grundar jag på de nya skrivningarna som finns med. Jag vill visa på hur läroplanen och utomhuspedagogik går hand i hand genom att citera ett antal ställen i läroplanens nya lydelser:

Förskolans uppdrag:
 • Förskolan ska lägga stor vikt vid miljö- och naturvårdsfrågor. Ett ekologiskt förhållningssätt och en positiv framtidstro ska prägla förskolans verksamhet. Förskolan ska medverka till att barnen tillägnar sig ett varsamt förhållningssätt till natur och miljö och förstår sin delaktighet i naturens kretslopp. Verksamheten ska hjälpa barnen att förstå hur vardagsliv och arbete kan utformas så att det bidrar till en bättre miljö både i nutid och i framtid.
Verksamheten ska ge utrymme för barnens egna planer, fantasi och kreativitet i lek och lärande såväl inomhus som utomhus. Utomhusvistelsen bär ge möjlighet till lek och andra aktiviteter både i planerad miljö och i naturmiljö.

Utveckling och lärande:
 • Utvecklar intressen och förståelse för naturens olika kretslopp för hur människor, natur och samhälle påverkar varandra,
 • utvecklar sin förståelse för naturvetenskap och samband i naturen, liksom sitt kunnande om växter, djur samt enkla kemiska processer och fysikaliska fenomen,
 • utvecklar sin förmåga att urskilja, utforska, dokumentera, ställa frågor om och samtala om naturvetenskap.
Det här är de stora bitarna som man tar fram men tittar man vidare kan man konstatera med mina ögon och den forskning som finns att de mål som sätts när det gäller utveckling och inlärning bäst nås genom utevistelse och utomhuspedagogik. 

Det blev inga jätteförändringar i läroplanen men här tycker jag att man faktiskt har tagit till sig en del av den forskning som finns om hur barn lär och utvecklas ute. Jag skulle önska att alla inom förskolan insåg det här och satsade mer på att göra utevistelsen till den viktigaste metoden och pedagogiken för att stimulera barnens utveckling och inlärning.